Ráiteas Misean / Mission Statement


MISEAN-RÁITEAS:
Tá sé mar aidhm againn i Scoil Naomh Dúigh forbairt iomlán a
dhéanamh ar gach páiste, forbairt oideachasúil, forbairt shóisialta, forbairt chulturtha agus forbairt dhaonna , oiread agus is féidir.
Spreagann muid féiniúlacht, féinmhuinín, dearcadh dearfach, comhoibriú agus cairdeas mar idéil i measc ár gcuid scoláirí agus déanann muid gach iarracht na spriocanna agus na h-idéil seo a bhaint amach.
Cuidíonn muid leis an páiste lag agus gríosann muid an dálta maith le h-ardchaighdeán a bhaint amach do/dí féin. Déantar gach iarracht an teagasc Críostaí agus prionsabail na Críostaíochta a dhaingniú i gcroí gach duine agus spreagtar saoránacht, an chuirtéis agus dea –bheasaíocht. Cuirtear béim ar forbairt fhisiciúil an pháiste tré ghníomhaíochtaí spóirt a chur chun cinn, go h-airithe peil, cispheil, luthchleasa, léim ard, léim fhada agus a leithidí sin.
Déanann muid gach iarracht dúshraith dhaingean a leagaint síos i gcúrsaí foghlama ionnas go mbeidh an dálta in ann tabhairt faoi churaclam an iar-bhunoideachais le féin-mhuinín is le misneach.
Spreagann muid na daltaí lena ndícheall a dhéanamh agus iarann muid cabhair agus comh-oibriú na dtuismitheoirí lenár gcuid spriocanna a bhaint amach.

MISSION STATEMENT
It is our aim in Scoil Naomh Dúigh to develop each child educationally, socially, culturally and personally insofar as possible.
We encourage individuality, self-confidence, a positive attitude, teamwork and friendship as the model for our students and we make every effort to achieve these objectives. We facilitate children with difficulties while also encouraging attainment of high-standards for all students. Every effort is made to foster and strengthen the foundations of Catholicism through religious instruction and we endeavor to inspire responsible citizenship, courtesy and etiquette. We emphasize physical development through sporting activities, in particular football, basketball, athletics, high-jump, long-jump etc.
We make every effort​ to lay a firm foundation in educational activities so that the student may continue with further education with confidence and courage.
We hope to motivate students to try their best and we ask parents and guardians to work with us to​ achieve these aims.

​​
“It's what we think we know that keeps us from learning.” ― Claude Bernard